4.2

Ekosysteemien hallinta

Ekosysteemit ovat toimittajaverkostoja, jotka rakennetaan tietyn palvelun, teknologian tai järjestelmän ympärille. Yritysten kannattaa suosia luontaisia ekosysteemiä, koska ne ovat yleensä tehokkaampia ja innovatiivisempia kuin yrityksen hankintatoimen kautta muodostetut kumppanuudet.

Ekosysteemejä tulee jatkuvasti hallita ja kehittää, jotta hankinta olisi liiketoiminnan menestystä tukevaa. Ekosysteemien hallintaa käsitellään luvussa 2, Toiminnan kehittäminen.

Ekosysteemien hallinta (kappaleessa Toiminnan kehittäminen)

Ekosysteemit ovat verkostoja, jotka on luotu tuottamaan merkittävää liiketoimintaa tai lisäarvoa. Ekosysteemi on joukko yrityksiä ja organisaatioita, joiden tuotteet tai palvelut täydentävät tai korvaavat toisiaan. Vaikka suuret organisaatiot voivat mahdollisesti pakottaa toimittajansa toimimaan yhdessä, tuottavat luontaisesti syntyneet ekosysteemit kuitenkin eniten hyötyä yritykselle.

Luontaisissa ekosysteemeissä on toimittajia, joiden roolit täydentävät toisiaan ja joiden yhteistyö on tehokasta ja innovatiivista.

ed_ecosystem-management_fi

Kuvio 2.4.1 Ekosysteemi

Hankintapäätöksiä tehtäessä on tärkeää, että tietohallinto tarkastelee ekosysteemejä ja niiden rajoitteita. Toimimalla samasta ekosysteemistä peräisin olevien toimittajien kanssa tietohallinto varmistaa, että yhteistyö on luontevaa ja tehokasta. Tämänkaltainen toimittajaverkosto toimii tehokkaammin kuin asiakaskohtainen toimittajaverkosto.

Kuviossa 2.4.1 on esimerkki ekosysteemin hallintamallista, joka huolehtii toimittajastrategian mukaisesti liiketoiminnan nykyisten ja tulevien tarpeiden tyydyttämisestä.

Ekosysteemin hallinta perustuu liiketoiminnan arvoketjun ymmärtämiseen sekä aktiiviseen yhteydenpitoon tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Tämä lisäksi tehokas ekosysteemi pyrkii toimimaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Yhdessä laaditut ohjauskäytännöt ja kehitystiekartat (roadmap), joilla tehostetaan innovointia.
 • Yhteisesti sovitut koko toimintaprosessin keskeiset suorituskykymittarit (KPI) sekä muut ohjaus- ja hallintanäkymät tai- työkalut.
 • Yhteneväiset prosessit ja laatuvaatimukset kaikille toimittajille.
 • Yhteinen toimintamalli, joka takaa jatkuvuuden ja joustavuuden.

Ylläolevat modernit ekosysteemin hallintaperiaatteet tekevät osittain tarpeettomaksi jotkin perinteiset, valvontaan perustuvat periaatteet ja toimintamallit, kuten esimerkiksi:

 • Toimittajien ja teknologioiden luokittelu
 • Määrämuotoiset prosessit yhtenäistävät toimittajasuhteiden hallintaan
 • Toimittajahallintaa ja -yhteistyötä voivat tehdä vain siihen koulutetut henkilöt
 • Toimittajien tehokkuutta mitataan käyttäen palvelutason mittareita
 • Aktiivinen sopimusten hallinta hoitaa palvelun toimittamisen ongelmat
 • Yhteneväinen dokumentaatio ja dokumenttipohjat varmistavat laadukkaat tarjoukset ja sopimukset
 • Tietoturva taataan käyttämällä sovittuja teknisiä ratkaisuja ja toimintamalleja
 • Data ja palvelut luokitellaan kriittisyyden perusteella

Palveluintegraatio on tärkeässä roolissa toimitettaessa palveluja yhteistyössä eri toimittajien kanssa sekä hallinnoitaessa  monimutkaisia ekosysteemejä. Kustannustehokkuutta parantavia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi mittakaava- ja muut erilaiset synergiaedut, tulee tarkkailla jatkuvasti. Innovaatiot ja uusien palveluiden kehitystiekarttojen laatiminen ovat tärkeitä edellytyksiä hyvin toimivan toimittajaekosysteemin rakentamiselle.

Yhdessä tehtävän kehitystyön merkitys kasvaa sitä mukaa kun yhteistyö laajenee ja se on perusehto strategisissa toimittajasuhteissa. Samalla on syytä tarkkailla loppukäyttäjien tyytyväisyyttä, jotta saavutetaan saumaton loppukäyttäjäkokemus.

Ekosysteemin hallinnon elinkaari

Lisäksi tietohallinnon on olennaista ymmärtää ekosysteemin elinkaaren vaihe. Taantuvien ekosysteemien roolia tulee pienentää ja kehittyvien kasvattaa. Lisäksi samassa ekosysteemissä toimivien osapuolien roolit pitäisi tunnistaa. Sama toimittaja voi toimia yhdessä ekosysteemissä pääkumppanina ja toisessa taas pienemmässä roolissa. Toimittajia ei pitäisi arvioida ainoastaan yksittäisinä toimittajina, vaan hankintoja tehtäessä tulee ottaa huomioon ekosysteemien vahvuudet ja toimittajien roolit niiden sisällä.

Toimittajien luokittelun perusteena ovat palvelun liiketoimintakriittisyys, ostojen kokonaissumma ja palvelutarjonta. Ensisijaiset toimittajasuhteet voivat olla tyypiltään strategisia ja pitkäaikaisia. Ensisijaiset toimittajat toimivat usein pääintegraattoreina muille toimittajille. Täydentäviä toimittajasuhteita hallitaan monikerroksisen hallintomallin avulla ja niiden avulla tarjotaan usein jotain erityispalveluja. Suhteet peruspalveluiden toimittajiin hoituvat yksinkertaisella mallilla, koska ne tuottavat pääasiassa hyödykepohjaisia palveluita.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.