4.3

Konseptien kehittäminen

Konseptien kehittämisellä tarkoitetaan liiketoimintaa uudistavien ratkaisujen tai palvelujen suunnittelua ja määrittelyä. Konseptien kehittäminen voi pohjautua joko liiketoiminnasta nouseviin uudistumistarpeisiin kuten digitalisaatio, tai tietoteknisten innovaatioiden tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin.

Konseptien kehittäminen ohjaa käytännössä koko hankinta- ja kilpailutusprosessia tuomalla esiin erilaisia toiminta- ja toteutusvaihtoehtoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Konseptien kehittämistä käsitellään tarkemmin kappaleessa 2, Toiminnan kehittäminen.

Konseptien kehittäminen (kappaleessa Toiminnan kehittäminen)

Konseptien kehittämisen tavoitteena on innovoida ja kuvata totuttuja toimintamalleja uudistavia tai syrjäyttäviä liiketoimintaratkaisuja sekä kartoittaa muutoksen mahdollistavia teknisiä ratkaisuja. Haasteena on kuvata asiat ymmärrettävästi ja kuitenkin hyvin konkreettisesti varsin lyhyessä ajassa ja hyvin kohtuullisin kustannuksin.

Konseptien kehittämisen lähtölaukauksena voi toimia uusi liiketoiminnan tarve tai teknologian mahdollistama uusi ratkaisu. Konsepti määrittelee parhaiten tilanteeseen ja tarpeeseen perustuvan tavan päästä tavoitetilaan.

Konseptien kuvaus ei ole kuitenkaan helppoa ja niiden vaikutukset ja riippuvuudet saattavat usein olla ristiriidassa keskenään. Konseptien kehityksen on otettava huomioon eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannukset ja vaikutukset liiketoimintaan. Huonosti tehty tai puutteellinen konseptin kehitys johtaa usein vaillinaiseen tai riittämättömään resurssien optimointiin hankinta-, projekti- tai palvelutuotantovaiheessa.

Tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen pitää globaalissa, digitalisoituneessa ympäristössä tapahtua yhä nopeammin. IT-ratkaisut voivat muodostua joko muutosta jarruttavaksi tai sen mahdollistaviksi elementeiksi. Muutoksen mahdollistava konseptien kehittäminen perustuu kahteen, erilaisia tuotoksia ja tavoitteita tuottavaan lähestymistapaan:

  1.   Miten voimme tehostaa liiketoimintaprosesseja eri liiketoiminta-alueilla/toiminnoissa yhdenmukaistettujen palveluiden avulla? Miten voimme parantaa työn tehokkuutta ja prosessien läpimenoaikaa?
  2.   Voimmeko innovoida lisätuloa tuottavia uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita?

Prosessien ja palveluiden digitalisointi on usein lähtökohta konseptien kehittämiseen. Liiketoiminnalla ja tietohallinnolla pitää olla digitalisaation mahdollistava yhteinen suunnitelma, joka sisältää kehitystarveanalyysin (gap analysis), strategiset aloitteet ja resurssien kohdentamisen ja kattaa yrityksen strategiasuunnitelman koko aikajakson.

ed_concept_devopment_fi

Kuvio 2.5.1 Sitoutumista edistävä konseptin kehitysprosessi

Konseptien kehittämisen prosessi on tärkeä vaihe muutettaessa liiketoiminnan alustavat tarpeet (tai haasteet) selkeiksi konsepteiksi. Konseptit puolestaan toimivat optimaalisina lähtökohtina varsinaisille kehityshankkeille. Uusien ideoiden esilletulo onnistuu parhaiten ottamalla mukaan erilaisia yhteistyökumppaneita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja toimimalla ketterien ja fail fast – learn fast (epäonnistu ja opi nopeasti) periaatteiden mukaisesti. Tämä johtaa lopulta siihen, että liiketoiminnalle syntyy uutta arvoa. Sitoutumisasteen syventäminen, eli se, että joka vaiheessa mukaan tulee enemmän ja enemmän henkilöitä tukee ketterää ja lean-mallin mukaista toimintaa.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.