4.10

Painopistealueet

Oikein johdetun hankintatoimen merkitys korostuu, kun liiketoimintaympäristöt ja palvelumallit kehittyvät, yrityksen rakenteet ja toimitusketjut tulevat monimutkaisemmiksi ja kilpailutilanne kiristyy globalisoituvassa markkinassa. Nämä tekijät luovat aitoa kysyntää tietohallinnon hankintataidoille.

Hankinta- ja toimittajastrategian mukaisesti tietohallinto voi joko keskittää tai hajauttaa hankinnan. Tavoitteena on kuitenkin aina löytää soveltuvin yhdistelmä hankinnan peruskriteereistä: palvelun sisältö, laatutasot, saatavuus, joustavuus ja kilpailukykyinen hinta.

Tyypilliset painopistealueet erikokoisissa yrityksissä

 

Pienet yritykset

Liikevaihtoluokka 10 M€, toimii paikallisesti

Tietohallinnon toiminta perustuu sopimuksiin ja sopimukset arkistoidaan keskitetysti.

Toimittajamäärän hallittavuuden varmistaminen korostuu pienissä yrityksissä. Huolellisen toimittajavalinnan avulla varmistutaan siitä, että valitut toimittajat eivät vaaranna toiminnan jatkuvuutta ja toisaalta mahdollistavat yrityksen kasvun. Hankinta on pistemäistä ja onnistuminen yksittäisissä hankinnoissa voidaan varmistaa ulkoisen asiantuntijan avustuksella.

 

Keskisuuret yritykset

Liikevaihtoluokka 100 M€, toimii hajautuneesti

Toimittajahallinta on keskitetysti johdettua ja sopimukset ovat keskenään yhteneväisiä. Hankinta- ja toimittajastrategia auttaa toimittajavalintojen tekemisessä.

Keskisuuren yrityksen on syytä pohtia, voidaanko hankintoja keskittää muutamalle harkiten valitulle palvelutoimittajalle, jolloin yrityksen merkitys näiden avainasiakkaana kasvaa. Hedelmällisin yhteistyö syntyy yleensä kahden tasaparisen osapuolen välille. Keskisuuren yrityksen mahdollisuudet saada parasta palvelua suurilta IT-palvelutarjoajilta ovat rajalliset. Toisaalta pienille yrityksille soveltuvien toimittajien palvelut ja kapasiteetti eivät enää riitä keskisuuren yrityksen tarpeisiin. Keskisuuri yritys kokeekin itsensä helposti väliinputoajaksi, jonka on vaikea löytää oikein mitoitetut palvelut ja palveluntarjoajat.

 

Suuret yritykset

Liikevaihtoluokka 1 000 M€, toimii kansainvälisesti

Suurten yritysten volyymietujen hyödyntäminen on mahdollista vain keskitetyn hankintatoimen avulla. Myös tarvemäärittelyn, kilpailutuksen ja evaluoinnin merkitys korostuu liiketoiminnan tarpeiden kasvaessa.

Strategisten avaintoimittajien kanssa tulee rakentaa ja ylläpitää toimivia yhteistyösuhteita, jotta toimittajat pystyvät kattavasti palvelemaan koko liiketoimintaa. Suuret yritykset voivat lisäksi vaikuttaa hyödyntämiensä ekosysteemien kehitykseen. Hankintatoimen organisoiminen jatkuvaksi toiminnaksi on välttämätöntä.

 

Erittäin suuret yritykset

Liikevaihtoluokka 10 000 M€, toimii globaalisti

Erittäin suurissa globaalisti toimivissa yrityksissä IT-hankintatoimi on kiinteä osa koko yrityksen hankintatoimintaa. Tästä syystä on tärkeää luoda toimivat yhteistyömallit hankintatoimen ja tietohallinnon välille.

Selkeiden toimintamallien ja toimittajariskien paremmalla hallinnalla pyritään säilyttämään ketteryys. Tämä on haaste erityisesti eri aikavyöhykkeillä ja monikulttuurisessa ympäristössä toimivalle yritykselle.

Erittäin suuri yritys voi laatia etunsa turvaavia puitesopimuksia ja edellyttää vahvan neuvotteluasemansa turvin niiden noudattamista kaikilta palveluntarjoajilta. Erittäin suuri yritys voi tarvittaessa jopa luoda omat ekosysteeminsä ja vaikuttaa vahvasti niiden kehittymiseen.

SSM_Focus_FI

Kuvio 4.10.1 Hankinnan painopisteet muuttuvat yrityskoon ja toiminnan kompleksisuuden kasvaessa.

 

Hankintatoimen avulla hankitaan IT-strategian ja kehittämissuunnitelman mukaiset parhaat palvelut ja ratkaisut. Hankintatoimi on hyvin perillä myyjien tarjoamista uusista mahdollisuuksista ja kilpailuttaa hankinnat, neuvottelee hankintojen ehdoista sekä tukee projektien ja palveluiden päivittäistä johtamista. Hyvin toteutettu hankintatoimi mahdollistaa tietohallinnon operatiivisen tehokkuuden ja luo tietohallinnolle edellytykset tukea liiketoimintaa. Hankinnat ja toimittajien hallinnan osa-alue kattaa palveluiden koko elinkaaren.

 

 

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.