5.7

Koulutus ja käyttöönotto

Käyttöönottovaihe sisältää koekäytön (Piloting) ja tuotantoonsiirron (rollout), johon kuuluu sidosryhmien koulutus. Tässä vaiheessa toteutetaan liiketoiminnalliset muutokset ja niiden toteutumista seurataan kyselyillä, suorituskykymittareilla (KPI) ja keräämällä palautetta käyttäjiltä. Koekäytön tarkoituksena on varmistaa, että kaikki toimii tuotannossa käyttäjien, perustietojen (Master Data) ja integrointien osalta. Koekäyttö tehdään, jotta voidaan parantaa organisaation valmiutta muutokseen ja viimeistellä järjestelmä ennen täysimittaista käyttöönottoa. Portti 5 (valtuuta käyttöönotto) on tärkeä vaihe jokapäiväisten liiketoimintojen kannalta. Siksi sen hyväksyntä pitää hakea myös projektisalkun ohjausryhmältä. Jos pilotointi on jostain syystä jätetty pois (esimerkiksi jos projektilla on vain vähäinen vaikutus liiketoimintaorganisaatioon), voidaan edellinen vaihe (vaihe 4, hyväksymistestaus) nostaa salkunhallinnan tasolle.

Koulutus ja tuotantoonsiirto ovat vaiheita, joiden kohdalla projektin varsinaiset hyödyt alkavat toteutua. Koekäytön aikana projektin tuotokset siirretään palveluorganisaation vastuulle osaksi operatiivista toimintaa ja jatkuvia palveluita (aiheesta tarkemmin palveluiden johtamisen osa-alueessa). Siirron valmistelu on syytä aloittaa jo projektin käynnistysvaiheessa ottamalla kaikki sidosryhmät mukaan suunnitteluun. Näin toimimalla varmistetaan, että kaikilla on yhteinen näkemys ratkaisusta, sen valmiudesta ja laadusta sekä vaikutuksesta organisaatioon.

Tuotantoonsiirto voidaan tehdä kolmella eri tavalla tai näiden yhdistelmällä:

PM_Rollout_Stage_Methods_FI

Kuvio 5.7.1 Erilaisia käyttöönottotapoja.

Projekti päätetään käyttöönottovaiheen jälkeen. Projektin päättämisen yhteydessä arvioidaan, kuinka hyvin tavoitteet saavutettiin, hyväksytään projektin tuotokset sekä dokumentoidaan jatkokehitysideat ja avoimet asiat. Luovutettavat tuotokset sekä projektin päättämisen jälkeiset ylläpitovastuut ja takuuajat kirjataan luovutuspöytäkirjaan (Service Handover Documentation). Projektitoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että varsinaisen loppuraportin lisäksi tehdään projektin eri sidosryhmille palautekysely sekä kirjataan projektin aikana saadut opit ja kokemukset.

 

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.