5.10

Painopistealueet

Kehittäminen ja projektien johtamisen osa-alueella kehitystoimenpiteiden luokittelu auttaa valitsemaan sopivan ohjaus- ja toteutusmallin. Kehitystoimisto on vastuussa tämän luokittelun määrittelemisestä ja ylläpitämisestä liiketoimintaympäristön tarpeista riippuen. Esiselvitysvaihe ja sen tuloksena tehty projektiehdotus sekä ensimmäisen hyötylaskelman ideat antavat riittävästi tietoa luokittelua varten. Projektit laitetaan  tärkeysjärjestykseen niiden liiketoiminnallisen arvon ja saatavilla olevien resurssien mukaan.

Projektien johtamiseen liittyvät painopisteet ovat hyvin erilaisia erikokoisten yritysten tietohallinnoissa. Siinä missä pienissä yrityksissä tärkeintä on projektointi ja projektikulttuurin luominen, painivat suuret yritykset erilaisten haasteiden parissa: yrityskoon kasvaessa myös projektien määrä kasvaa ja näin ollen prosessien ja projektiresurssien tehokas hallinta muodostuu tärkeämmäksi.

Projektien johtamisen haasteet muuttuvat yrityskoon lisäksi myös liiketoimintavaikutusten laajuuden kasvaessa. Projektit, jotka koskevat vain yhtä liiketoimintayksikköä ovat helpompia kuin kaikkia liiketoimintayksiköitä koskevat muutokset. Laajoissa projekteissa on yleensä mukana myös yrityskulttuurin ja työvälineiden kokonaisvaltaista muutosta, mikä aiheuttaa lisäpaineita projektipäälliköille. Tällöin projektiorganisaatiossa on syytä olla mukana henkilöstöhallinnan ja viestinnän rooleja.

 

Tyypilliset painopistealueet erikokoisissa yrityksissä

 

Pienet yritykset

Liikevaihtoluokka 10 M€, toimii paikallisesti

Pienten yritysten tietohallinnoissa samat henkilöt hoitavat yleensä sekä jatkuvia palveluita että kehittämistä. ”Ikuisuusprojektien” välttämiseksi tärkein projektien johtamisen painopiste on, että keskeisimmät kehitystehtävät ylipäänsä projektoidaan.

Projektikulttuuria kehitettäessä on tärkeää saada projektien johtamisen minimitaso kuntoon: projekteilla on oltava selkeät tavoitteet, projektisuunnitelma, omistaja, projektipäällikkö ja säännöllinen raportointi. Projekteilla on myös oltava selkeä lopetus, jota ennen projektissa syntyneet tuotokset siirretään osaksi normaalia toimintaa. Projektien onnistuminen voidaan varmistaa ostamalla projektihallinnan asiantuntija-apua.

 

Keskisuuret yritykset

Liikevaihtoluokka 100 M€, toimii hajautuneesti

Yrityskoon ja sidosryhmien määrän kasvaessa projektien valmistelun ja hyötylaskelman sekä priorisoinnin merkitys korostuu.

Toimintaympäristön kasvaessa projektien ohjaukseen, toteuttamiseen ja käyttöönottoon on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Myös vakiintuneiden projektien johtamismallien merkitys kasvaa. Tämän kokoluokan yrityksissä projekteja on käynnissä jatkuvana ketjuna. Tästä syystä yhtenäisen projektikulttuurin tarve korostuu.

 

Suuret yritykset

Liikevaihtoluokka 1 000 M€, toimivat kansainvälisesti

Suurissa yrityksissä on jatkuvasti käynnissä useita projekteja, ja projektitoiminta on vakiintunutta. Usein perustetaan projektitoimisto tai kehitystoimisto (PMO/DMO) organisoimaan projektitoimintaa ja kehittämään yhtenäisiä projektien johtamismalleja ja käytäntöjä.

Hankkeita priorisoidaan ja resursoidaan projektiportfolion avulla. Tavoitteena on liiketoiminnan kannalta optimaalinen lopputulos.

Koulutuksiin ja hallittuihin tuotantoon siirtoihin on kiinnitettävä toimintaympäristön koon ja monimuotoisuuden vuoksi entistä enemmän huomiota. Projektien tavoitteena on liiketoimintahyötyjen maksimoiminen ja yhtenäisten toimintatapojen jalkauttaminen kulttuurista riippumatta.

 

Erittäin suuret yritykset

Liikevaihtoluokka 10 000 M€, toimivat globaalisti

Erittäin suurissa yrityksissä projektin johtamisen painopiste on projektiresurssien tehokkaassa hallinnassa. Projektiresurssien varanto koostuu oman organisaation henkilöstön lisäksi ulkopuolisten yhteistyökumppanien asiantuntijoista. Yrityksessä on tyypillisesti oma toimintonsa projektiresurssien hallintaa varten.

Liiketoiminnan strategian johtaminen tapahtuu projektisalkun avulla. Projektisalkku toimii johdon työkaluna ja päätöksenteossa otetaan huomioon salkun tasapaino, maksimaalinen arvo ja strategianmukaisuus.

PM_Focus_FI

Kuvio 5.9.1 Kehittämisen ja projektien johtamisen painopisteet yrityskoon ja toiminnan kompleksisuuden kasvaessa.

 

Projektien tarkoituksena on toimintamallien, järjestelmien ja palveluiden kehittäminen liiketoiminta- tai IT-strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektilla ei ole olemassaolon oikeutusta ilman liiketoiminnallista tarvetta ja ohjausta. Projekteja johdetaan siten, että ne saavuttavat kulloinkin asetetut tavoitteet aikataulussa, budjetissa sekä vaaditulla laatutasolla.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.