6.3

Liiketoimintatiedon hallinta

Kattava ja jatkuva liiketoimintatiedon hallinta takaa, että yritykselle tärkeä data on käytettävissä ja pysyy ajantasaisena sitä käyttäviä prosesseja, toimintoja ja raportointia varten. Tavoitteena on luoda menettely, jonka avulla tietoa pysyy päivitettynä ja liiketoiminnalle arvokkaana. Liiketoimintatiedon hallinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin kappaleessa 2, toiminnan kehittäminen.

Liiketoimintatiedon hallinta (kappaleessa Toiminnan kehittäminen)

Liiketoimintatiedon hallinta kuvaa kuinka yrityksen tietoa hallitaan, luokitellaan ja jäsennetään. Lisäksi se määrittelee yrityksen ydintiedon (Core Data) rakenteen. Ydintiedolla tarkoitetaan tietoja (dataa), joita pidetään ratkaisevan tärkeänä johdettaessa prosesseja yrityksen eri toimintayksikköjen välillä. Ydintieto linkittyy yrityksen ydinarkkitehtuuriin.  Ydintieto kattaa kaikki keskeiset tietolajit, kuten esim. perustiedot (Master Data), tapahtumatiedot (Transaction Data) ja viitetiedot (Reference Data).

Liiketoimintatiedon hallinta on jatkuvaa ihmisten, prosessien, teknologian ja operatiivisen työn kehitystä. Toiminto varmistaa, että yrityksen tietoa hallitaan oikein sekä kehitetään sen tuottamaa arvoa. Sillä on näin ollen vahva linkki kokonaisarkkitehtuuriin (Enterprise Architecture). Liiketoiminnan ja tietohallinnon pitäisi yhdessä varmistaa seuraavat kohdat koskien liiketoimintatietoa:

  • Omistajuus ja vastuunjako
  • Rakenne ja datan ominaisuudet
  • Käyttöoikeudet ja tietosuoja
  • Datan laadun ylläpitäminen
  • Ulkoisen tiedon hyödyntäminen
  • Immateriaalioikeuksien kunnioitus ja suojelu

Jotkut osat liiketoimintatiedosta ovat yhteistä kaikille toiminnoille yrityksessä, kun taas toiset ovat vahvasti paikallisia.

ED_Enterprise_information_FI

Kuvio 2.9.1 Havainnekuva teknologiayrityksen Liiketoimintatiedon hallinnan tasoista.

Kuvio 2.9 esittää yleiskuvan liiketoimintatiedosta. Yritys kerää erityyppistä tietoa monista eri lähteistä, kuten myynnistä ja markkinoinnista, tuotannosta ja tuotekehityksestä. Ydintieto (Core Data) koostuu liiketoimintakriittisestä tiedosta, jota käytetään monissa yrityksen prosesseissa ja tietojärjestelmissä. Se helpottaa liiketoimintojen integrointia osana ydinarkkitehtuuria. Toinen kerros kuvaa tietoa liiketoimintasovelluksissa, kuten esim. ERP-, CRM-ja PLM- järjestelmissä, jotka laajentavat ydintiedon kattamaan myös liiketoimintakohtaiset tarpeet. Uloin osa kuviosta kuvaa tietoa, joka on lähes aina toimintakohtaista liiketoimintatietoa, mutta on silti kriittistä, kun pyritään optimoimaan ja kehittämään toimintaa. Kyseistä tietoa voidaan yhdistää ja analysoida, jotta se saadaan yritykselle hyödylliseksi tiedoksi. Lisäksi sitä voidaan käyttää tulojen kasvattamiseen, kulujen leikkaamiseen jne. Tämän tyyppinen tieto esiintyy yleensä huomattavasti suurempina määrinä ja siihen viitataan usein myös Big Data -termillä.

Teollinen Internet (IoT) lisää huomattavasti Big Datan määrää, koska se tuottaa suuria määriä toiminnallista tietoa (dataa). Näin ollen digitalisaatio lisää tiedon hallinnan tärkeyttä luoden yritykselle lisähaasteen tallentaa ja analysoida dataa eri kokonaisuuksissa ja määrissä. Mitä paremmin yrityksen liiketoimintatiedon hallinta on organisoitu, sitä enemmän arvoa tiedolla voidaan luoda.

Liiketoimintatiedon hallinta on yhdenmukainen ja yhtenäinen tapa hallita tietoa ja saattaa yrityksen hyödynnettäväksi kaikki tarpeellinen tieto. Tavoitteena on luoda toimintatapa, jolla tietoa pidetään päivitettynä ja arvokkaana liiketoiminnalle. Liiketoiminnan täytyy pystyä luottamaan omiin tietovarastoihin ja järjestelmiin. Kokonaisarkkitehtuurin pitää vastata liiketoimintatiedon määrittelystä, kun taas palvelut ovat yhdessä liiketoiminnan kanssa vastuussa datan ylläpitämisestä ja parantamisesta. Tiedon omistajuus pitäisi aina olla liiketoiminnalla.

 

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.