6.10

Painopistealueet

Palveluiden johtamisen menetelmiä ja työkaluja on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Tähän asti kehittämistä on tehty pitkälti vain tietohallinnon näkökulmasta ja tietohallinnon vetämänä, mutta tulevaisuudessa tullaan entistä enemmän panostamaan palveluiden johtamisen kehittämiseen kattamaan myös liiketoiminnan palvelutoimintaa. Tämän suuntauksen ansiosta tietohallinto ja liiketoiminta lähentyvät toisiaan merkittävästi, mikä mahdollistaa paremmin liiketoimintaa tukevien palveluratkaisujen toteuttamisen.

Jatkuvasti muuttuva ulkoinen toimintaympäristö, kustannuspaineet ja henkilövaihdokset vaikeuttavat palveluiden johtamista kaikissa yrityksissä, riippumatta kokoluokasta ja liiketoiminta-alueesta. Kipupisteet vaihtelevat yrityskohtaisesti, mutta pääsääntöisesti ne ovat samankaltaisia saman kokoluokan yrityksille.

Tyypilliset painopistealueet erikokoisissa yrityksissä

 

Pienet yritykset

Liikevaihtoluokka 10 M€, toimii paikallisesti

Pienissä yrityksissä tietohallinto on voimakkaasti henkilöitynyt, joten on panostettava toimintaympäristön ja sovellusten dokumentointiin sekä kannustettava henkilöstöä tiedon jakamiseen. Henkilöriippuvuutta voidaan vähentää ostamalla perustietotekniikka palveluna.

 

Keskisuuret yritykset

Liikevaihtoluokka 100 M€, toimii hajautuneesti

Maantieteellisesti hajautuneessa yrityksessä on oltava jalkautettuna selkeästi määritelty palveluiden johtamisen toimintamalli, joka määrittelee roolit, vastuut ja prosessit yli liiketoimintarajojen. Tämän kokoluokan yrityksessä on yleensä osia peruspalveluista ulkoistettu, joten ilman yhteisiä toimintamalleja eivät tehokas palvelutuotanto ja palveluiden suunnittelu ole mahdollisia. Tarpeet systemaattiselle ja organisoidulle toimittajahallinnalle, palvelutasojen läpikäynnille ja tehokkaalle poikkeamien kontrolloinnille kasvavat toimintaympäristön kompleksisuuden kasvaessa.

 

Suuret yritykset

Liikevaihtoluokka 1 000 M€, toimii kansainvälisesti

Suurissa yrityksissä on selkeästi päätettävä keskitetäänkö vai hajautetaanko palvelutuotanto. Menestyksekäs tarvekartoitus ja palveluiden jalkautus yhdessä liiketoimintojen kanssa ovat mahdollisia vain tuotteistettujen palveluiden avulla. Palveluiden tarvekartoituksessa ja käyttöönotossa on otettava huomioon eri maiden lait ja käytännöt sekä monitoimittajaympäristössä toimiminen. Lisäksi palveluiden omistajuuden merkitys kasvaa, kun kukaan ei pysty enää yksin vastaamaan kaikista suuren yrityksen palvelukokonaisuuksista. Palveluintegraation toteuttaminen mahdollistaa tehokkaat toiminnot monitoimittajaympäristössä.

Erittäin suuret yritykset

Liikevaihtoluokka 10 000 M€, toimii globaalisti

Globaalisti toimivien yritysten on kyettävä hallitsemaan yritysostot ja -myynnit sekä toiminnan painopisteen siirtyminen halvemman kustannustason maihin. Keskitetysti hallinnoidut sovellukset mahdollistavat kustannussäästöjä, mutta samalla asettavat haasteita resursoinnille, viestinnälle ja käyttäjätuelle. Lisäksi toimiminen globaalien palvelu- ja laitetoimittajien kanssa asettaa lisävaatimuksia hankintatoimelle. Palveluintegraation toteutus mahdollistaa tehokkaat toiminnot monitoimittajaympäristössä.

SM_Focus_FI

Kuvio 6.10.1 Palveluiden johtamisen painopisteet yrityskoon ja toiminnan kompleksisuuden kasvaessa.

 

Palveluiden johtamisen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan häiriötön toiminta. Tietohallinto tuottaa yhdessä sisäisten ja/tai ulkoisten palvelutarjoajien kanssa palvelusopimuksien mukaisia palveluita liiketoiminnalle. Palveluiden kestävällä suunnittelulla ja kehittämisellä tietohallinto turvaa jatkuvuuden liiketoiminnan muuttuville tarpeille.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.