6.6

Palveluiden käyttöönotto ja toimintavalmius

Palveluiden käyttöönottovaiheen tehtävänä on varmistaa, että uuden tai muunnellun palvelun siirto tuotantoympäristöön sujuu ongelmitta ja että palvelu on määriteltyjen toimintavalmiusvaatimusten mukainen. Sama periaate pätee myös, kun poistumassa oleva palvelu siirretään pois tuotantoympäristöstä.  Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikki muutokset ja siirrot tuotantoympäristössä vastaavat liiketoiminnan, asiakkaiden sekä loppukäyttäjien odotuksia. Palveluiden käyttöönotto on tärkeä vaihe palvelun elinkaaressa, koska sillä varmistetaan, että tarvittava tuki kuten prosessit, toimintatavat, työkalut, tukiorganisaatio, tiedon saatavuus ja tiedonjako on hyvin suunniteltu, toteutettu, testattu ja tarjottu yritykselle. On otettava huomioon kuinka minimoida riskit ja miten varmistetaan tietoturva. Samalla huolehditaan, että tuotannossa olevat palvelut eivät häiriinny.

Eräs viimeisistä ja samalla tärkein toimenpide palveluiden käyttöönotossa, on toimintavalmiuden tarkistus. Toimintavalmiuden vaatimusten ymmärtäminen auttaa määrittelemään tavoitteet palvelun käyttöönoton etapeille, joiden avulla varmistetaan palvelun valmius ja operatiivinen tuki. Tämän lisäksi toimintavalmiuden tarkistus varmistaa että kaikki palveluntuottamiseen liittyvät toimenpiteet on suunniteltu, resursoitu ja veloitettu palveluiden käyttöönoton aikana. Tämä vaihe huolehtii myös siitä, että toimintavalmiuden kriteerit (palvelun hyväksynnän vaatimukset) täyttyvät ennen kuin palvelu siirretään tuotantoympäristöön.

Tämä onnistuu käyttämällä palveluiden käyttöönotossa portteja. Porttien yhteydessä tapahtuva tarkastus varmistaa, että seuraavan portin hyväksyntään tarvittava kehitystyö tulee tapahtumaan. Viimeinen askel toimintavalmiuden saavuttamiseksi on katselmointi, joka samalla on myös palvelun viimeinen hyväksyntäportti. Katselmoinnissa käydään läpi hyväksymiskriteerien lista, joka varmistaa jotta palvelulupaus liiketoiminnalle toteutuu. Palvelun omistajan tehtävänä on päättää hyväksymisestä.

Jos toimintavalmiutta ei hyväksytä, on sovittava joko aiemman palvelun käytön jatkamisesta tai uuden palvelun vaiheittaisesta käyttöönotosta. Jos palvelu otetaan käyttöön vaiheittain palvelun siirrosta vastaava tiimi tukee palvelun operatiivista tiimiä ja pyrkii korjaamaan ne puutteet,  jotka tulivat esille katselmoinnissa. Tämän vaiheen aikana kaikki riskit ja avoimet asiat hoidetaan, jotta saavutetaan lopullinen operatiivinen valmius. Kun operatiivinen valmius on saavutettu voidaan palvelu ottaa käyttöön, jos palvelun omistaja on sen hyväksynyt. Palveluhyväksynnän viimeisen portin hyväksyminen käynnistää siirtymävaiheen suunnittelun niille palveluille, jotka otetaan käyttöön.

sm_service-transition_fi

Kuivo 6.6.1 Palvelun tuotantoonsiirron tehtävät ja vastuut.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.