6.2

Palvelusalkun hallinta

Palvelusalkun hallinnan ohjausryhmä on ylin päätöksentekoelin palveluiden koko elinkaarenajan. Palvelusalkun hallinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin kappaleessa 2, toiminnan kehittäminen.

Palvelusalkun hallinta (kappaleessa Toiminnan kehittäminen)

Liiketoiminnan näkökulmasta on erityisen tärkeää, että IT-palvelut ovat luotettavia ja sopivat niiden liiketoiminnalliseen tarkoitukseen. Liiketoimintalähtöiset kehitystoimenpiteet vaativat nykyisten ja uusien palveluiden kehittämistä. Kaikki nämä tarpeet pitää kerätä, arvioida ja priorisoida huolella, jotta rajoitetut resurssit ja investoinnit voidaan kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Palvelusalkun hallinnalla varmistetaan, että:

  1. Liiketoiminnalle tarjotaan oikeanlainen palvelukokonaisuus.
  2. Palvelut sopivat liiketoimintatarkoitukseen ja ovat yhdenmukaiset tietohallinnon strategian kanssa.
  3. Palveluiden laatu on oikealla tasolla.
  4. Palveluiden kehittäminen on järjestetty tehokkaasti.
  5. Resurssit ja kulut on optimoitu koko elinkaaren ajalla.

Palvelusalkun hallinta liittyy läheisesti palvelun elinkaareen ja se voidaan organisoida neljään eri johtamisalueeseen: kysynnän hallinta ja innovaatiot, kehityssalkun hallinta, palvelutuotanto sekä hallittu käytöstä poisto.

ed_in_funnel_fi

Kuvio 2.8.1 Palvelusalkku suhteessa nykyiseen liiketoimintaan

Kaikkia neljää aluetta tulee hallinnoida ja koordinoida järjestelmällisesti, jolloin voidaan varmistaa palveluportfolion yhteensopivuus nykyisen liiketoiminnan kanssa sekä ottaa huomioon tulevat liiketoimintamallit ja strategia.

Palvelusalkkua tulisi johtaa siten, että palvelusalkun ohjausryhmä tekee yritystason päätökset uusista palveluista sekä merkittävistä muutoksista nykyisiin palveluihin. Pienet muutokset kannattaa toteuttaa nopeutettua reittiä pitkin.

Palvelusalkun ohjausryhmä voidaan organisoida monella eri tapaa riippuen yrityksen rakenteesta ja koosta. On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että liiketoiminnalla on vahva edustus ohjausryhmässä etenkin kun digitalisaation vuoksi IT-palvelut ovat yhä olennaisempi osa liiketoimintaa.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.