3.1

Johdanto

Strategian ja hallinnon merkitys ja tavoitteet

Strategia ja hallinto -osa-alue määrittää tietohallinnon johtamisen suunnan ja toimintatavat. Sen merkitys kasvaa, kun laajasti toimivat konsernit joutuvat murrokseen tai haluavat kehittyä ja kasvaa. Parhaimmillaan tietohallinto on muutosta eteenpäin vievä moottori, jolla on kyky tehdä muutoksia hallitusti.  Toiminnan kehittämisen osa-alue päättää kehitystoimenpiteistä, strategian ja hallinnon osa-alue ohjaa niiden toimeenpanoa ja tietohallinnon operatiiviset toiminnot (IT Operations) toteuttaa kehitysaloitteet liiketoiminnan ratkaisuiksi ja palveluiksi. Tietohallinnon operatiiviset toiminnot sisältävät hankinnan, kehittämisen ja palvelut.

SG_IT_Governance_Flow_FI

Kuvio 3.1.1 Tietohallinnon hallintomalli.

 

Strategia ja hallinto asettavat useita hallinnollisia ohjaamisen viitekehyksiä tietohallinnon muihin toimintoihin. Tietohallinnon strategia, hallintomalli ja toimintamalli ovat tarkoitettu ylimmän tason ohjaamisen kehyksiksi.

 • Tietohallinnon strategia määrittää vision, mission ja tavoitteet seuraavien 3-5 vuoden ajalle. Lisäksi se sisältää toteutussuunnitelman nykytilasta tavoitetilan saavuttamiseksi. IT-strategian perustana on vastaaminen seuraaviin neljään kysymykseen
  • Mikä digitalisaation merkitys on liiketoiminnalle?
  • Miten IT tukee yrityksen digitalisaatiota?
  • Mihin palveluihin ja ratkaisuihin liittyviin seikkoihin IT keskittyy?
  • Miten IT toimii ja kenen kanssa se on yhteistyössä?
 • Tietohallinnon hallintomalli määrittää, kuinka päätöksiä tehdään yhteistyössä liiketoiminnan kanssa erityisesti toiminnan kehittämisen osa-alueella.
 • Tietohallinnon toimintamalli määrittää, kuinka IT luo arvoa liiketoiminnalle – kuinka kehitystoimenpiteet muutetaan luotettaviksi ratkaisuiksi ja palveluiksi, jotka vastaavat liiketoiminnan tarpeisiin.

 

Strategian ja hallinnon osa-alue määrittää organisaation rakenteen – sen, onko se keskitetty, hajautettu tai hankittu osittain tai kokonaan ulkoa. Lisäksi se määrittää myös kokonaisarkkitehtuurin, joka asettaa suuntaviivat liiketoiminnan ratkaisuille ja niiden yhteensopivuudelle. Se asettaa menettelytavat tietoturvallisuudelle, laadunvarmistukselle sekä riskienhallinnalle. Budjetoinnilla ja kustannusten hallinnalla ohjataan ja valvotaan taloudellisten satsausten toteutumista tehtyjen päätösten mukaisesti.

Strategian ja hallinnon tärkeimmät tavoitteet

 • Varmistaa, että tietohallinnon strategia, toimintamalli ja osaaminen tukevat yrityksen tavoitteiden saavuttamista.
 • Luoda ja ylläpitää yhteisesti sovitut periaatteet, toimintamallit ja arkkitehtuurit.
 • Huolehtia, että tietohallinnon kustannukset ovat hallinnassa ja kohdennetaan oikein, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.
 • Varmistaa, että riskit ovat hallinnassa ja huomioitu kaikilla Tietohallintomallin osa-alueilla.

Strategian ja hallinnon roolit ja osaamisvaatimukset

Tietohallintojohtaja (CIO) vastaa tietohallinnon organisoinnista sekä varmistaa, että tietohallinnon toiminta luo jatkuvasti lisää arvoa liiketoiminalle. Kun digitalisaatio ja ketterä kehittäminen kasvattavat jalansijaa, on tietohallintojohtajien yhä tärkeämpää onnistua jatkuvasti kehittyvän ja liiketoimintalähtöisen innovaatiokulttuurin luomisessa. Tietohallintojohtaja varmistaa, että  tietohallinnon johtaminen on linjassa yrityksen strategian sekä hyvän hallintotavan kanssa. Tietohallintojohtajan rinnalla voi myös olla digitalisaatiosta vastaava johtaja, CDO, joka keskittyy yrityksen asiakastuotteiden ja -prosessien digitalisoinnin kehittämiseen. Tämä rooli annetaan joskus myös teknologiajohtajalle (Chief Technology Officer, CTO).

Strategian ja hallinnon päärooleihin kuuluvat tietohallintojohtajan lisäksi kehityspäällikkö, pääarkkitehti, tietoturvapäällikkö ja IT:n taloudesta vastaava kontrolleri (IT Controller). Nämä roolit usein kuuluvat tietohallinnon johtamistoimistoon (CIO Office).

Kehityspäällikkö on vastuussa tietohallinnon toimintamallin kehityksestä ja siihen liittyvistä parhaista käytännöistä ja kompetensseista, jotka määrittelevät, kuinka tietohallinto luo arvoa liiketoiminnalle. Tämän vuoksi kehityspäällikkö on yksi tietohallinnon tärkeimmistä rooleista. Kehityspäällikkö on tyypillisesti johtamistoimiston esimies.

Pääarkkitehti määrittää, millaisia teknologioita, sovelluksia ja tietoa (jotka yhdessä muodostavat liiketoimintaratkaisut) tarvitaan liiketoimintojen ja prosessien toteuttamiseksi. Pääarkkitehti määrittelee yhteistyössä liiketoiminnan kanssa nykyisen ja tavoitellun arkkitehtuurin ja antaa niiden pohjalta ohjausta ratkaisujen ja palveluiden kehittämistoimiin.

Laatupäällikkö on vastuussa IT-ratkaisujen laadusta. Digitalisoituneessa maailmassa loppukäyttäjäkokemus on yksi tärkeimmistä laadun mittareista, joten jokaisen liiketoimintaratkaisun pitää olla helppokäyttöinen, tarjota oikeaa tietoa ja toimia asianmukaisesti. Laatupäällikkö vastaa tästä kaikkien tietohallinnon toimintojen osalta.

Tietoturvapäällikkö varmistaa, että vain asianomaisilla käyttäjillä ja ryhmillä on oikeudet liiketoiminnan ratkaisuihin ja tietoon. Tietoturvapäällikkö määrittää tietoturvakäytännöt ja -toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan.

IT-kontrolleri on vastuussa tietohallinnon budjetoinnista, taloussuunnittelusta ja -seurannasta yhteistyössä yrityksen talous- ja tietohallintojohdon kanssa. IT-kontrolleri huolehtii myös sisäisestä laskutuksesta ja hinnoittelusta varmistaen, että tietohallinnon kulut kohdennetaan oikein.

 

Strategian ja hallinnon tehtäväkokonaisuudet

Strategia ja hallinto osa-alue ohjaa kaikkia tietohallinnon toimintoja yhdessä toiminnan kehittämisen osa-alueen kanssa. Strategia ja hallinto osa-alue koostuu seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:

 • Liiketoimintayhteistyön hallinta (Business Relationship Management)
 • Ohjaus, tavoitteet ja viestintä  (Governance, Objectives and Communication)
 • Strategia ja toimintamalli (Strategy and Operation Model)
 • Organisaatio ja osaamisen kehittäminen (Organization and Competence Development)
 • Kokonaisarkkitehtuuri (Enterprise Architecture)
 • Tietoturva, riskienhallinta ja laadunvarmistus (Security, Risk Management and Quality Assurance)
 • Taloussuunnittelu ja –seuranta (Financial Planning and Control)
Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.