3.2

Liiketoimintayhteistyön hallinta

Liiketoiminnan ja tietohallinnon suhde on kaksisuuntainen: tietohallinto sisäistää liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet ja kehittää niiden pohjalta ratkaisuja ja palveluita liiketoiminnalle. Liiketoiminta puolestaan hyödyntää IT-ratkaisuja ja -palveluita parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyön kannalta on tärkeää, että  tietohallinnolla on edustaja liiketoiminnan ohjausryhmässä ja että tietohallinnolla on nimetty IT-johtaja vastinpariksi kullakin liiketoiminta-alueella. Näin yhteistyö on jokapäiväistä ja tuottaa tarvittavan ohjauksen operatiiviselle tekemiselle.

Liiketoimintayhteistyöstä vastaavilla IT-johtajilla (Business Engagement Managers) on tärkeä rooli tuettaessa liiketoiminnan monimuotoisuutta ja huomioitaessa liiketoiminnan kehittämistarpeet strategiassa ja toimenpidesuunnittelussa. Mitä läheisemmin tietohallinnon suunnitelmat perustuvat liiketoiminnan tarpeisiin ja odotuksiin, sitä konkreettisempia ja hyödyllisempiä tulee strategiasta, arkkitehtuurista ja muista ohjaavista kehyksistä.

Tietohallintojohtajan tulisi ohjata sekä liiketoimintayhteistyötä että strategiaa ja hallintoa, koska liiketoimintojen välillä saattaa olla eturistiriitoja, tai lyhyen aikavälin liiketoimintatavoitteet eivät tue pitkän aikavälin tietohallinnon tavoitteita. Näin tilanne on esimerkiksi silloin, kun tietohallinnon pitkän aikavälinen tavoite on investoida kokonaisarkkitehtuurin yksinkertaistamiseen ja liiketoiminnan lyhyen aikavälin tavoite on minimoida kustannukset.

Liiketoimintayhteistyön hallinta (kappaleessa Toiminnan kehittäminen)

Tietohallinnon rooli muuttuu nopeasti. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaympäristöä siten, että yhä useampi uusi liiketoiminta perustuu IT:n  älykkääseen hyödyntämiseen. Digitalisaation myötä tietohallinnon on kyettävä tuomaan ratkaisuja markkinoille yhä nopeammin, jotta se voi tukea liiketoimintaa arvon tuottamisessa ja yrityksen tulojen kasvattamisessa. Uusi digitaalinen toimintaympäristö tarvitsee liiketoimintalähtöisen tietohallinnon, joka kohtaa markkinoiden haasteet, mahdollisuudet sekä tempon yhdessä liiketoiminnan kanssa. Kaikki toiminta, joka ei liity (suorasti tai epäsuorasti) arvon luomiseen on turhaa ja tulee siksi kyseenalaistaa.

Tietohallinnon kannattaa nimetä organisaatiostaan erikseen henkilö tukemaaan yrityksen digitaalisten tavoitelistan toteutumista sekä varmistamaan, että tietohallinnon toiminta on liiketoimintakeskeistä. Tästä tehtävästä vastaavan henkilön roolinimi on liiketoimintayhteistyön IT-johtaja (Business Relationship Manager, BRM, Business CIO tai Head of Business IT).

Liiketoimintayhteistyön IT-johtaja huolehtii strategisella ja taktisella tasolla liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyöstä sekä tukee tehokkaasti liiketoiminnan arvon luontia. Liiketoimintayhteistyön IT-johtaja vastaa tietohallinnon kaikista toiminnoista: kehittämisestä (Build), tuotannosta (Run)  ja ylläpidosta (Maintenance)) tietyllä liiketoiminta-alueella. Tämän lisäksi hän ymmärtää sekä tietohallinnon että liiketoiminnan toimintaperiaatteita ja kykenee neuvomaan ja tukemaan liiketoimintajohtajia hyödyntämään IT:tä siten, että se tuo kilpailuetua yritykselle.

Suuremmissa organisaatioissa tietohallinto on organisoitu siten, että jokaisella merkittävällä liiketoiminta-alueella on oma liiketoiminta-IT ja liiketoimintayhteistyön IT-johtaja.

Liiketoiminta-IT vastaa suhteesta liiketoimintaan sekä huolehtii siitä, että liiketoiminnan tarpeet muutetaan konkreettisiksi vaatimuksiksi, ohjeistuksiksi sekä tuotoksiksi tietohallinnossa. Liiketoiminta-IT:n vastuulla on myös tarjota liiketoiminnalle näkemyksiä siitä kuinka  IT:n neuvokas hyödyntäminen voi kasvattaa sen kilpailukykyä.

Liiketoiminta-IT varmistaa, että päätöksenteko on nopeaa ja että liiketoiminnan tavoitteisiin vastataan tarvittavalla osaamisella sekä oikealla resurssijaolla. Liiketoimintayhteistyön IT-johtajan suoriutuminen arvioidaan sillä perusteella, kuinka hyvin tietohallinto täyttää tai jopa ylittää liiketoiminnan odotukset yhteistyöstä.

Liiketoimintayhteistyön IT-johtajat vastaa mm. seuraavista tehtävistä:

Edustaa liiketoimintaa tietohallinnossa:

  • Liiketoiminnan näkökulmaa edustava tietohallinnon johtoryhmän jäsen.
  • Vastaa liiketoimintakohtaisten kehitystoimenpiteiden koordinoinnista kehitystiekartan (roadmap) avulla.
  • Edustaa liiketoimintaa hallintoelimissä, jos muita liiketoiminnan edustajia ei ole.

Edustaa tietohallintoa liiketoiminnassa:

  • Vastaa kokonaisvaltaisesti tietohallinnosta kyseessä olevalla liiketoiminta-alueella.
  • Tietohallinnon edustaja liiketoimintajohdossa silloin, kun päätettävät aiheet liittyvät tietohallintoon.
  • Keskitetyn tietohallinnon strategian, aloitteiden ja tavoitteiden toteuttaminen kyseessä olevalla liiketoiminta-alueella.

ed_liiketoimintayhteistyo

Kuvio 2.2.1 Liiketoimintayhteistyö koostuu kysynnästä, joka kohdistuu kehittämiseen ja palveluihin, jotka muodostavat yhdessä tarjonnan.

Liiketoimintahyödyn tuotanto perustuu kysyntään. Se lähtee liikkeelle liiketoiminnan vaatimuksista ja päättyy tietohallinnan vaatimuksien määrittelyyn. Tietohallinnon palvelujen arvo on aina suhteessa liiketoiminnan odotuksiin.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.