3.10

Painopistealueet

Strategian ja hallinnon merkitys kasvaa jatkuvasti tietohallinnon johtamisessa. Tietohallinnolle asetetut odotukset ovat kehittyneet viime vuosina puhtaasta tukitoiminnosta liiketoiminnan toimintamallien ja prosessien kehittämisen suuntaan. Kyetäkseen täyttämään nämä kasvavat vaatimukset, on välttämätöntä että tietohallinnon johtaminen on linjassa liiketoimintastrategian kanssa. Strategian ja hallinnon painopisteet vaihtelevat yrityksen koosta ja liiketoiminta-tavoitteista riippuen. IT-strategian, hallintomallien ja raportoinnin tärkeys kasvaa yhdessä yrityksen kasvun kanssa. Moninaisuuden johtaminen, harmonisointi ja synergiat tulevat entistä oleellisimmaksi isommille yrityksille.

 

Tyypilliset painopistealueet erikokoisissa yrityksissä

 

Pienet yritykset

Liikevaihtoluokka 10 M€, toimii paikallisesti

Pienissä yrityksissä tietohallinnon johtamisen pitää olla organisoitua: henkilöstön roolit ja vastuut on kuvattu ja päätöksentekomalli on selkeä.

IT-strategiaan, tietoturvaan ja arkkitehtuuriin liittyvä perusdokumentaatio varmistaa, että tietohallinnon kehitys tähtää yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi kustannuksia ja niiden kehittymistä seurataan.

Oikean tasapainon löytäminen oman palvelutuotannon ja palveluiden ostamisen välillä on tärkeää. Kasvun myötä ostettavien palveluiden määrä kasvaa, jolloin osaavan ja kustannustietoisen hankintatoimen rooli korostuu.

Keskisuuret yritykset

Liikevaihtoluokka 100 M€, toimii hajautuneesti

Sopivan keskitys- ja/tai hajautusmallin valinta on keskeinen strategian ja hallinnon painopistealue keskisuurissa yrityksissä. Tyypillisesti strategia ja hallinto kannattaa hoitaa keskitetysti.

Useissa eri toimipisteissä toimivan yrityksen tietohallinnossa IT-strategian, hallintomallin ja raportoinnin kehittämisen merkitys kasvaa. Tärkeässä roolissa ovat myös skaalautuvan arkkitehtuurin kehittäminen, keskeiset teknologiavalinnat ja laadunvarmistus.

Suuret yritykset

Liikevaihtoluokka 1 000 M€, toimii kansainvälisesti

Kansainvälisesti toimivan yrityksen tietohallinnossa korostuvat erityisesti monimuotoisuuden hallinta sekä toiminnan tehostaminen harmonisoinnin ja resurssien optimoimisen ja keskittämisen (konsolidointi) avulla. Suuressa yrityksessä on pyrittävä tietohallinnon prosessien ja niitä tukevien yhtenäisten tietojärjestelmien käyttöönottamiseen.

Tietohallinnon on panostettava siihen, että sillä on riittävästi liiketoiminnan toimintamallien ja prosessien kehittämistä tukevaa osaamista, esimerkiksi toiminnanohjauksesta ja asiakkuuden hallinnasta, sekä kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisesta ja kehittämisestä.

Erittäin suuret yritykset

Nettomyynti 10 000 M€, toimii globaalisti

Erityyppiset matriisiorganisaatiot ovat tunnusomaisia erittäin suurille yrityksille. Matriisiorganisaatioympäristöissä on painopisteenä pitää toimintamallit tehokkaina ja hyödyntää konserninlaajuiset synergiaedut. Vahva kokonaisarkkitehtuuriosaaminen on ehdoton edellytys ja se voi tulla joko yrityksen sisä- tai ulkopuolelta.

SG_Focus_FI

Kuvio 3.10.1 Strategian ja hallinnon painopisteet yrityskoon ja toiminnan kompleksisuuden kasvaessa.

 

IT strategia ohjaa yritysstrategissa olevien tietohallintoon liittyvien osien toteutusta. Samalla se näyttää suuntaa IT-johdolle. Hallinto varmistaa, että tietohallinnon toiminnot ja kehittäminen tukevat IT-strategian mukaisia tavoitteita.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.