3.4

Strategia ja toimintamalli

IT-strategia on yhtenäinen kokonaisuus suunnitelmia ja suuntaviivoja, jonka avulla tietohallinto tukee liiketoimintastrategiaa ja tavoitteita. Koska IT pitää sisällään monia suhteellisen pitkän aikavälin elementtejä, kuten kokonaisarkkitehtuurin ja liiketoiminnan ydinsovellukset, IT-strategia kattaa yleensä 3 – 5 vuoden aikavälin, jotta tehtyihin muutoksiin saadaan riittävästi perspektiiviä. IT-strategiaa täydennetään vuosisuunnittelulla, joka antaa lyhyen aikavälin toteutusnäkökulman strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

IT-toimintamalli määrittelee, kuinka tietohallinto tuottaa arvoa liiketoiminnalle aina päätöksenteosta loppukäyttäjäkokemukseen asti. Se kuvaa, miten toiminnan kehittämisen osa-alueen päätöksenteko käynnistää ratkaisujen ja palveluiden kehittämisen tavalla, joka johtaa tehokkaisiin palveluihin ja hyvään loppukäyttäjäkokemukseen. Avainasemassa onkin suunnitella liiketoimintapainotteisia ”arvoketjuja”, jotka toimivat strategian ja hallinnon asettamien parhaiden käytäntöjen ja ohjeiden mukaan. Keskitetty palveluntuotanto edistää tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

IT-toimintamallin kulmakivet ovat:

  1. Yhtenäiset käytännöt, taidot ja menettelyt. Luodaan toimintamalleja, jotka helpottavat ja edistävät parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa, vähentävät riskejä ja lisäävät läpinäkyvyyttä. Tämä luo myös synergiaa liiketoimintayksiköiden tai -alueiden välillä ja mahdollistaa mitattavuuden. (Kontrolli, kuvassa ylhäältä alas)
  2. Liiketoimintakeskeiset ratkaisut. Suunnitellaan ratkaisut ja valitaan niiden toteutustahot kunkin liiketoiminnan näkökulmasta. Oikeilla kumppani- ja ratkaisuvalinnoilla tietohallinnosta tulee ketterä ja sen kyvykkyys vastata liiketoiminnasta tuleviin odotuksiin ja muutospyyntöihin nopeutuu. (Ketteryys, kuvassa vasemmalta oikealle)
  3. Keskitetty palvelutuotanto. Palvelutuotanto sekä laitteet ja ohjelmistot tulisi ostaa riittävän suurissa määrissä mittakaavaetuja tavoitellen. Liiketoiminta-alueiden peruspalvelutarpeet on täytettävissä yhteisillä palveluratkaisuilla, millä saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä ja ne mahdollistavat tietoturvalliset ja luotettavat palvelut. (Tehokkuus, kuvassa oikea sarake)

SG_Operating_Model_Value_for_Business_FI

Kuvio 3.4.1 IT-toimintamallin tavoitteena on lisätä digitaalisuutta ja vähentää käyttökustannuksia.

 

Toimintamalli jakaa arvonluomisen neljään johtamisen osa-alueeseen: Hallinto ja hankinnat ovat johtamistoimiston vastuulla. Tietohallinnon kehitystoimisto (Development Management Office, DMO) puolestaan ohjaa ja tukee kehitystä projekteista aina pienkehitykseen asti. Palveluista vastaa kokonaisvaltaisesti kehityksestä tuotantoon asti palveluomistaja ja palvelupäälliköt. Heidän tukenaan on palvelunhallinnan toimisto (Service Management Office, SMO), joka vastaa palveluiden operatiivisesta ohjauksesta, yhdenmukaisuudesta ja poikkeamien hallinnasta. Yhteiset palvelut ja keskitetty ohjaus lisäävät kustannustehokkuutta, kun taas kehitystoimisto keskittyy ylläpitämään liiketoiminnan kilpailukykyä.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.