1.2

Tietohallintomalli

Johdanto

Tietohallintomalli on sekä tietohallinnolle että liiketoiminnalle tarkoitettu tietohallinnon johtamisen viitekehys. Se on ensisijaisesti kirjoitettu eri liiketoiminta- ja tietohallintojohtajille, mutta tarjoaa yhtä lailla kaikille aiheesta kiinnostuneille kattavan ja ytimekkään kokonaiskuvan tietohallinnon johtamisesta. Tietohallintomallin tavoite on auttaa yrityksiä johtamaan tietohallintojaan liiketoimintalähtöisesti.

Digitalisaatio korostaa tietohallinnon tärkeyttä jokaisessa yrityksessä. Tietohallintomalli on helposti sovellettavissa oleva tietohallinnon johtamisen viitekehys, joka auttaa yrityksiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.

Useimmat jo vakiintuneista malleista, kuten ITIL, COBIT, PMBOK ja PRINCE2, on kehitetty alun perin rajatulle asiantuntijaryhmälle ja tarkasti määriteltyyn käyttötarkoitukseen, kuten auditointiin, palvelutuotantoon tai projektien johtamiseen ja ne ovat hyödyllisiä tietohallinnon päivittäisissä tehtävissä. Tietohallintomalli puolestaan tarjoaa vähemmän yksityiskohtaisen ja selkokielellä kirjoitetun viitekehyksen käytettäväksi tietohallinnon johtamisessa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa.

IT_Standard_deployment2

Kuvio 1.2.1 Tietohallintomalli antaa suuntaviivat tietohallinnon päätöksenteolle.

 

Tietohallintomallin tavoitteena on auttaa tietohallinnon johtoa erityisesti liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyöhön liittyvissä haasteissa. Useiden yritysten kohtaamat haasteet voivat näkyä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Yrityksen johdon on vaikea hahmottaa tietohallinnon koko toimintakenttää ja kuinka sitä tulisi johtaa, jotta se voi tuottaa lisäarvoa yritykselle.
  • Tietohallintoa ei koeta yrityksen strategiseksi voimavaraksi, eikä sitä sen vuoksi johdeta samoilla periaatteilla kuin muita organisaation toimintoja.
  • IT-alan ammattilaiset esittävät tietohallinnon ja sen johtamisen tarpeettoman salaperäisenä, monimutkaisena ja suurta alan yksityiskohtien tuntemusta vaativana asiana.
  • Liiketoiminnan ja tietohallinnon vuorovaikutukselle, päätöksenteolle ja vastuunjaolle ei ole yhtenäisiä toimintamalleja.
  • Tietohallinnon on vaikea löytää tasapaino liiketoiminnan tarpeiden täyttämisen ja kustannustehokkaan palvelujen toimittamisen välillä ja siten varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus.

Tietohallintomalli antaa ratkaisun näihin haasteisiin tarjoamalla malleja, parhaita käytäntöjä ja työkaluja joiden avulla tietohallintoa voidaan johtaa muodollisesti, hallitusti ja tehokkaasti.

Tietohallintomalli on selkeyden vuoksi kirjoitettu ensisijaisesti keskisuurten ja suurten yritysten näkökulmasta. Malli sopii kuitenkin myös pienille ja erittäin suurille yrityksille, koska tärkeimmät johtamistehtävät säilyvät pääkohdittain samoina yrityksen koosta riippumatta.  Jokaista pääkappaletta seuraa myös esimerkkejä yrityksen kokoon perustuvista suosituksista.

Tietohallintomalli soveltuu käytettäväksi sekä yrityksissä että julkishallinnollisissa organisaatioissa. Julkisella puolella joihinkin IT-johtamisen erityisalueisiin, kuten esimerkiksi hankintatoimeen, vaikuttavat asetukset ja lait. Näin ollen suomenkieliseen Tietohallintomalliin on sisällytetty tarkemmat sovellusohjeet julkiselle puolelle täydentämään Tietohallintomallin antamia suuntaviivoja.

 

ICT Standard Forum – Tietohallintomallia kehittävä ja ylläpitävä yhteisö

Tietohallintomallia kehittää ja ylläpitää ICT Standard Forumin kansainvälinen, tietohallinnon ja liiketoiminnan ammattilaisten muodostama yhteisö. Yhdessä tehtävällä kehitystyöllä sekä tulosten avoimella jakamisella varmistetaan, että kehitetyt käytännöt sekä mallit parantuvat ja päivittyvät jatkuvasti.

Tietohallintomalli on vapaasti luettavissa ja ladattavissa osoitteesta itforbusiness.org/fi. ICT Standard Forumin yhteystiedot ovat info@itforbusiness.org

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.