2.1

Johdanto

Toiminnan kehittämisen merkitys ja tavoitteet

Digitalisaation vaikutus näkyy selkeästi kaikessa toimialasta riippumatta. Digitaalisuus avaa nopeasti uusia mahdollisuuksia yli olemassa olevien liiketoimintarajojen. Nopeassa syklissä tapahtuvat arvon luonti ja tuhoaminen muokkaavat koko ekosysteemiä. Liiketoiminnan menestyminen on yhä enemmän kiinni siitä, kuinka hyvin yrityksen tietotekniset ratkaisut ja palvelut toimivat liiketoiminnan mahdollistajana.

Digitalisaatio syventää yritysten vuorovaikutusmahdollisuuksia asiakkaiden kanssa. Se muuttaa tapaa olla yhteydessä asiakkaisiin, toimittaa tuotteita ja palveluita sekä tehdä ennakoivia huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Lisäksi se luo mahdollisuuden lisätä täysin uusia toimintoja ja ominaisuuksia yrityksen olemassa olevaan tuotevalikoimaan. IT luo keinot, joilla yritys voi tehostaa toimintoja ja luoda kustannussäästöjä sekä saavuttaa kilpailuetua uusien liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden kautta. Kaikki tämä tapahtuu yhteistyössä liiketoiminnan kehitysyksikön (Business Development) tai digitalisaatiosta vastaavan johtajan, CDO:n (Chief Digital Officer) kanssa. Hyvän asiakaskokemuksen luominen sekä teollisen internetin (Internet of Things, IoT) menestyksellinen hyödyntäminen vaativat analytiikkaa sekä prosessien saumatonta integrointia yli organisaatio- ja yritysrajojen.

ED_Enterprise_Development_Responsibilities_v3_FI

Kuvio 2.1.1 Toiminnan kehittäminen – vastuut ja omistajuus.

Kuvio 2.1.1 havainnollistaa digitalisoinnin omistajuusrakennetta ja esittää, kuinka vastuut jakautuvat tietohallinnon ja liiketoiminnan välillä. CDO huolehtii asiakkaan edusta ja kehittää asiakaskokemusta yhdessä tietohallinnon ja liiketoiminnan kanssa. Liiketoiminnan vastuulla on johtaa digitalisaation uloimpia kerroksia, jotka toimivat rajapintana asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Tietohallinto sen sijaan vastaa loppukäyttäjä- ja liiketoimintaratkaisuista, mitkä mahdollistavat digitalisoinnin.

Toiminnan kehittämisen (Enterprise Development) osa-alueen tehtävänä on suunnitella tavoitteet, priorisoida kehitystoimenpiteet ja kehittää konsepteja sekä prosesseja digitalisoinnin mahdollistamiseksi. Toiminnan kehittäminen on lähellä liiketoiminnan kehittämistä, mutta rajoittuu prosesseihin sekä liiketoimintaa mahdollistaviin ratkaisuihin ja dataan. Liiketoimintakehitys sen sijaan on keskittynyt organisaatiorajojen ulkopuolella oleviin markkinoihin ja tuotteisiin, jotka luovat liiketoimintaa.

Toiminnan kehittämisen osa-alue toimii yrityksen IT-toimintojen ja niiden kehityksen tärkeimpänä hallintamekanismina ja ajurina. Sen tavoitteena on toteuttaa yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita tieto- ja viestintätekniikan avulla; päättää projekteista, investoinneista sekä kehitystoimenpiteistä sekä turvata liiketoiminnan jatkuvuus. Jotta yhteistyö liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä olisi tarkoituksenmukaista ja johdonmukaista, on niillä oltava toimiva hallintamalli sekä yhteinen kieli, kommunikointitavat ja -kanavat.

Toiminnan kehittämisen päätavoitteet

 • Toteuttaa yrityksen (digi)strategiaa ja tehdä sitä tukevia päätöksiä liiketoiminnan ja IT:n yhteistyöllä.
 • Johtaa hallintorakennetta, joka sitouttaa liiketoiminnan ja IT:n yhteisiin tavoitteisiin.
 • Päättää kehitystoimenpiteistä ja investoinneista.
 • Turvata liiketoiminnan jatkuvuus.

Toiminnan kehittäminen – Roolit ja vaatimustavoitteet

Hyvä yhteistyö liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä on välttämättömyys tehokkaalle toiminnan kehittämiselle. Liiketoimintajohtajat ovat avainroolissa, kun päätetään kehitystoimenpiteistä. He ovat mukana yrityksen hallintotehtävissä ja heillä on myös ylin päätöksentekovalta salkunhallintaa koskevissa päätöksissä.  Projekti- ja palvelusalkun ohjausryhmät toimivat ylimpinä päätöksentekoeliminä, joilla on kontrollointivastuu sekä päätöksentekovalta toiminnan kehittämisessä ja IT-toiminnoissa.

Vastuu liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyön toteuttamisesta strategisella ja taktisella tasolla kuuluu liiketoimintayhteistyöstä vastaaville IT-johtajille (Business Engagement Manager, BEM). Lisäksi heidän vastuulleen kuuluu operatiivisen toiminnan seuraaminen. Yhteistyö ulottuu kuitenkin selkeästi yhtä kontaktihenkilöä laajemmalle. Moderni tietohallinto-organisaatio kohtaa liiketoiminnan monella eri tavalla ja sen on pyrittävä rakentamaan uskottava kumppanuussuhde monien sidosryhmien välille. (Kuvio 2.1.2 Kuinka eri sidosryhmät näkevät tietohallinnon)

ED_How_IT_is_seen_by_different_stakeholders_v2_FI

Kuvio 2.1.2 Kuinka muut sidosryhmät näkevät tietohallinnon.

 

Tietohallinnon täytyy mahdollistaa toiminnan kehittäminen. Tämä vaatii läheistä ja aktiivista yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kesken.

Pääkumppanit toiminnan kehittämisessä ja digitalisoinnissa

 • Tietohallinnon ohjausryhmä (IT Steering Group)
 • Projektisalkun ohjausryhmä (Project Portfolio Steering Group)
 • Palvelusalkun ohjausryhmä (Service Portfolio Steering Group)
 • Tietohallintojohtaja (Chief Information Officer, CIO)
 • Digitaalisaatiosta vastaava johtaja (Chief Digital Officer, CDO)
 • Liiketoimintayhteistyöstä vastaava IT-johtaja (Business Engagement Manager, BEM)

Toiminnan kehittämisen tehtäväkokonaisuudet

Toiminnan kehittäminen yhdistää Tietohallintomallin neljä muuta osa-aluetta. Päähuomiona toiminnan kehittämisessä on, kuinka IT luo arvoa liiketoiminnalle ja kuinka liiketoiminta voi hyötyä IT:stä.

Kaikki IT:hen liittyvä päätöksenteko, jolla on vaikutusta liiketoimintaan, menee toiminnan kehittämisen hallintoelinten läpi. Toiminnan kehittäminen ja muut Tietohallintomallin osa-alueet kohtaavat seuraavissa toiminnoissa:

 • Liiketoimintayhteistyön hallinta (Business Relationship Management)
 • Hallinto, tavoitteet ja kommunikaatio (Governance, Objectives and Communication)
 • Konseptien kehitys (Concept Development)
 • Ekosysteemien hallinta (Ecosystem Management)(
 • Projektisalkun hallinta (Project Portfolio Management)
 • Liiketoimintaprosessien kehittäminen (Business Process Development)
 • Palvelusalkun hallinta (Service Portfolio Management)
 • Liiketoimintatiedon hallinta (Enterprise Information Management)
Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.