2.11

Painopistealueet

Toiminnan kehittämisen painopisteet ovat sidoksissa yrityksen kokoon ja kypsyysasteeseen. Pienten yritysten painopistealueet liittyvät usein perusasioiden kuntoon saattamiseen ja ylläpitämiseen. Yrityskoon kasvaessa toiminnan kehittämisen johtaminen korostuu. Lisäksi on tärkeää, että tehtäviä tehdään määrämuotoisesti sekä suorituskykyä mitataan.

IT-intensiivisillä toimialoilla tulisi noudattaa yrityksen kokoluokkaan nähden edistyksellisempiä toimintamalleja. Tällaisissa yrityksissä (esim. finanssialan yritykset) tietotekniikka on keskeinen osa yrityksen ydinprosesseja.

 

Tyypilliset painopistealueet erikokoisissa yrityksissä

 

Pienet yritykset

Liikevaihtoluokka 10M€, toimii paikallisesti

Digitalisaatio avaa uusia ovia kaiken kokoisille yrityksille. Joissain tapauksissa pienet yritykset ovat nopeimpia reagoimaan liiketoiminnan muutoksiin. Pienempien organisaatioiden tulisi keskittyä ketteryyteen ja uusien ratkaisujen nopeaan tuontiin markkinoille.

Pienille yrityksille on elintärkeää löytää sellaiset luotettavat IT palveluntarjoajat, joiden palvelutarjooma varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Liiketoiminnan jatkuvuuteen sisältyy sekä prosessoidun ja säilötyn tiedon että IT-palveluiden saatavuus. Tästä roolista yksin selviytyminen tehokkaasti on pienille yrityksille haasteellista. Tämän takia yrityksen kokoon sopivan, hyvän palvelutarjoajan löytäminen on suositeltavaa.

Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen sisältää palvelun toimittamisen seurantaa ja riskien aktiivista hallintaa (riskien tunnistaminen, hyväksyttävissä olevan riskitason valinta ja riskeihin varautuminen).

Myös pienten yritysten täytyy pyrkiä tekemään päätökset projekteista ja investoinneista määrämuotoisesti. Tämä on tärkeää, sillä vaikka pienen yrityksen päätöksenteko on varsin mutkatonta ja nopeaa, päätösten täytyy olla yhteismitallisia liiketoiminnan realiteettien kanssa (investoinnin hyödyllisyys, takaisinmaksuaika, resurssisuunnittelu jne.).

 

Keskisuuret yritykset

Liikevaihtoluokka 100 M€, toimii hajautuneesti

Keskisuuri yritys pyrkii useimmiten kasvamaan. Tästä syystä keskisuurissa yrityksissä on käynnissä useita eri liiketoiminta-alueiden projekteja. Jotta voidaan luoda ja ylläpitää realistista ja ajantasaista kokonaisnäkymää yrityksen koko IT-projektitoiminnasta, projektit täytyy jaotella liiketoimintayhteistyön osoittamalla tavalla ja sijoittaa sovittuihin salkkuihin. Projektisalkun määrätietoinen hallinta tehostaa merkittävästi keskisuuren yrityksen toimintaa.

Keskisuuren yrityksen on myös mielekästä valvoa sovittujen palvelutasojen toteutumista ja esittää niiden suhteen yksityiskohtaisia vaatimuksia IT-palvelutarjoajilleen. Yleensä on välttämätöntä varmistaa, että palvelut ja ratkaisut ovat skaalautuvia yrityksen kasvun mukaisesti.

Koska yritys on kasvuvaiheessa, on oikea aika ryhtyä keräämään, dokumentoimaan ja ottamaan yleiseen käyttöön yrityksen omia parhaita IT-käytäntöjä. Nämä luovat vankan perustan ja vertailukohdan yrityksen myöhemmän vaiheen prosessikehitykselle ja nopeuttavat sitä huomattavasti. Samalla tietohallinto kehittää luontevalla tavalla omaa rooliaan yrityksen tuloksen tärkeänä mahdollistajana.

 

Suuret yritykset

Liikevaihtoluokka 1 000 M€, toimii kansainvälisesti

Suuri yritys asettaa tietohallinnolle selvät tavoitteet: tietohallinnon on oltava yksi yrityksen strategisista toiminnoista ja täysin integroitunut liiketoimintaan yhdenmukaisena liiketoiminnan kehitystoimintona. Tämä näkyy päätöksenteossa ja sitoutumisessa. Kaikki kehityshankkeet ja projektit ovat sidoksissa johonkin liiketoiminta-alueeseen ja ovat siten liiketoimintojen omistuksessa. Tietohallinto puolestaan sitoutuu projektiin ja kehityksen toimeenpanoon vastuullisella ja mitattavalla tavalla käyttämällä standardoitua Projektihallintamallia.

Suurten yritysten haasteena on sekä liiketoiminnan että IT-toimintojen kasvavan monimuotoisuuden hallinta. Liiketoiminnan kehittämisen ja digitalisaation kautta yrityksen pitää tehdä monia tärkeitä ja tietoisia periaatepäätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksen strategiaan ja toimintatapoihin. Tällaisia ovat päätökset yrityksen yhteisistä rakenteista, palveluiden harmonisoinnista, terminologian yhdenmukaistamisesta sekä yhteistyöstä muiden alan toimijoiden kanssa.

Monimuotoisuutta voidaan hallita vain kun liiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio ovat pysyvä osa yrityksen rakennetta ja kun niiden toiminta on täysin määrämuotoista, organisoitua ja mitattua.

 

Erittäin suuret yritykset

Nettomyynti 10 000 M€, toimii globaalisti

 

Erittäin suuren yrityksen suurin haaste IT-toiminnassa on tehokkuuden saavuttaminen ja ylläpitäminen. Voidakseen säilyä ja menestyä kokoluokassaan täytyy erittäin suuren yrityksen jatkuvasti uudistua myös IT:n keinoin. Uudistuminen ja tehokkuus ovat saavutettavia tavoitteita kun yritys huolehtii seuraavista asioista:

  • Tietohallinnolle asetetut vaatimukset tukevat yrityksen identiteettiä
  • Konseptien ja liiketoimintaprosessien kehittäminen on valvottua ja vastuullista toimintaa, jota ohjaa liiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio
  • Tavoitteet ovat selkeät ja yhdenmukaiset
  • Liiketoimintatiedon hallinnan avulla yritykset pystyvät seuraamaan liiketoimintaympäristöä ja perustelemaan transformaatioon tarvittavat ponnistukset

Erittäin suurissa yrityksissä korostuu myös palveluita ja tuotteita tuotavien ekosysteemien hallinta. Yrityksen ja sen ekosysteemien roolit ja vastuut ovat toisiaan täydentäviä ja yhteistyö on tehokasta ja innovatiivista.

ED_Focus_FI

Kuvio 2.11.1 Toiminnan kehittämisen fokus muuttuu yrityksen koon ja kompleksisuuden mukaan.

 

Toiminnan kehittäminen on yrityksen IT-toimintojen pääasiallinen ja tärkein ohjausmekanismi. Toiminnan kehittäminen yhdistää kaikki muut neljä osa-aluetta ja ohjaa niiden tavoitteita, toimintatapoja ja toiminnan kohteita. Sujuvalla toiminnan kehittämisellä varmistetaan, että yrityksen strategiaa ja liiketoimintojen tarpeita toteutetaan myös IT:n avulla.

 

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.