7.2

IT-johtamisen kansainväliset mallit ja standardit

Tässä luvussa esitellään lyhyesti Tietohallintomallissa hyödynnetyt ja sovelletut kansainväliset IT-johtamisen mallit ja standardit.

 • ITIL
 • CMMI
 • COBIT
 • PMBOK
 • PRINCE2
 • ISO/IEC 20000
 • ISO 21500
 • ISO/IEC 38500
 • TOGAF

 

ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on kokoelma ohjeita ja parhaita käytäntöjä IT-palveluiden johtamiseen (ITSM). ITIL on AXELOS Limitedin rekisteröity tavaramerkki, joka keskittyy kohdistamaan IT-palveluja liiketoiminnan tarpeisiin ja tukemaan sen ydinprosesseja. Se on rakennettu viiden keskeisen osa-alueen ympärille, jotka ovat: palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palvelutransitio, palvelutuotanto ja jatkuva palvelun parantaminen.

ITIL:n tarjoama viitekehys voidaan mukauttaa ja soveltaa kaikkiin liiketoiminta- ja organisaatioympäristöihin. Se sisältää neuvontaa IT-palveluiden tunnistamiseen, suunnitteluun, toimittamiseen ja tukemiseen. Kun ITIL on otettu käyttöön menestyksekkäästi, se voi auttaa parantamaan palveluita, jotka vuorostaan voivat lieventää liiketoiminnan riskejä ja palveluhäiriöitä. Sen avulla voidaan parantaa asiakassuhteita ja vakiinnuttaa kustannustehokkaat järjestelmät, joilla johdetaan palveluiden kysyntää.

 

CMMI

CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) on kansainvälisesti tunnettu tuotekehityksen kypsyysmalli, jonka parhaat käytännöt on kehitetty avuksi yrityksen prosessien parantamiseen. Se on toimialan asiantuntijoiden, hallitusten ja Software Engineering Instituten (SEI) kehittämä.

CMMI parantaa organisaation prosesseja ja osoittaa mitattavia hyötyjä liiketoiminnan tavoitteille ja visioille. Organisaatio voi järjestää ja priorisoida menetelmät, ihmiset ja liiketoiminnan aktiviteetit CMMI:n tarjoaman viitekehyksen avulla. Se tukee monialaisten aktiviteettien koordinointia sekä systemaattista ajattelua.

 

COBIT

COBIT 5, The Control Objectives for Information and Related Technology, on ISACA:n omistama ja tukema, hyvän hallintotavan malli IT-palvelujohtamiseen. Viitekehys julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1996 nimellä COBIT, ja nykyinen versio COBIT 5 vuonna 2012. COBIT 5 koostuu COBIT 4.1, VAL IT 2.0 ja Riski IT-viitekehyksistä.

COBIT 5 auttaa luomaan optimaalista arvoa IT-toiminnon avulla ja ylläpitämällä tasapainoa hyötyjen realisoinnin, riskioptimoinnin ja resurssien käytön välille. Viitekehys kattaa sekä liiketoiminnan että tietohallinnon yksiköt koko organisaatiossa. Se tarjoaa mittareita ja kypsyysmalleja, joiden avulla voidaan mitata onko tietohallinto-organisaatio saavuttanut tavoitteensa vai ei. Lisäksi viitekehyksen avulla on mahdollista tasapainottaa sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeita.

 

PMBOK

PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) on Project Management Instituten (PMI) laatima dokumentaatio yleisesti hyväksytyistä projektinhallintamenetelmistä. PMBOK on useimpien projektinjohtamisen menetelmien tunnustettu perusta.

PMBOK kuvaa syvällisesti projektilta vaadittavan sisällön ja lainalaisuudet, mutta ei keskity neuvomaan miten projekti käytännössä toteutetaan. Käytännön ohjeistus saadaan muista menetelmistä, kuten PRINCE2:sta. PMBOK perustuu viiteen pääprosessiin jotka ovat aloittaminen, suunnittelu, suorittaminen, valvonta- ja seuranta sekä päättäminen.

 

PRINCE2

PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) on UK Cabinet Officen omistama, vakiintunut projektinhallintamenetelmä. PRINCE2 täydentää PMBOK-mallia tarjoamalla projektipäälliköille ja projektin ohjausryhmille prosessipohjaisia ja käytännönläheisiä ohjeita ja valmiita mallipohjia projektin eri vaiheisiin. PRINCE2 auttaa hallinnoimaan projektin resursseja sekä johtamaan liiketoiminnan ja projektin riskejä tehokkaasti.

PRINCE2 nimeää seitsemän keskeistä periaatetta, jotka määrittelevät kuinka projektia tulisi johtaa koko sen elinkaaren ajan. Periaatteet käsittävät mm. liiketoimintaperusteet, sovitut roolit ja vastuut kaikissa projektin vaiheissa ja prosesseissa, vaiheittaisen ohjauksen sekä kokemusperäisen oppimisen jolla pyritään jatkuvasti parantamaan organisaation projektikulttuuria.

 

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 on palveluiden johtamisen järjestelmä (SMS) ja ensimmäinen maailmanlaajuinen standardi IT-palveluiden johtamiseen. International Organization for Standardization (ISO) ja International Electrotechnical Commission (IEC) ovat kehittäneet ISO/IEC 20000-standardin yhteensopivaksi ITIL-prosessien kanssa.

ISO/IEC 20000-standardi muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa kattaa pakolliset vaatimukset sille, miten IT-palveluita tuotetaan laadukkaasti liiketoiminnalle. Se sisältää suunnittelun, palveluiden hallinnan ja tuotannon sekä asiakas-toimittaja -suhteen hallinnan kriteerit. Toisessa osassa esitetään palvelutuotannon prosessit pitkälti samoin kuin ITIL:ssä, keskittyen kuitenkin tarkemmin asiakas-toimittaja -suhteen välisiin prosesseihin.

 

ISO 21500

ISO 21500 on uusi kansainvälinen standardi projektien hallinnasta. Standardi on ennemminkin yleistason kuvaus käsitteistä ja prosesseista, joista projektinhallinnan hyvät käytännöt muodostuvat, kuin standardoitu metodologia. Standardi ”parantaa yhteisymmärrystä projektinhallinnan käsitteistä ja prosesseista. Näin se helpottaa viestintää ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä”.

Standardi on tarkoitettu erityyppisille julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille toimialasta sekä projektin koosta, tyypistä ja ajallisesta kestosta riippumatta. PMBOK ja ISO 21500 ovat keskenään yhteensopivia.

 

ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 -standardi määrittelee yleisen tason periaatteita vastuullisen johdon (kuten hallitus ja johtoryhmä) roolista ja IT-hallintatavoista (IT Governance). Sitä voidaan soveltaa laajasti erilaisiin ja -kokoisiin organisaatioihin, kuten julkisiin ja yksityisiin yrityksiin sekä voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. ISO/IEC 38500-standardi auttaa johtoa ohjaamaan tietohallintoa vastuullisesti ja varmistamaan, että tietotekniikka vaikuttaa positiivisesti yrityksen suorituskykyyn. Standardi koostuu kuudesta osa-alueesta, joissa kannustetaan kiinnittämään huomiota:

 1. vastuullisuuteen
 2. strategiaan
 3. hankintatoimeen
 4. suorituskykyyn
 5. toiminnansäädöstenmukaisuuteen
 6. ihmistenkäyttäytymiseen

ISO/IEC 38500-standardia seuraamalla johto varmistaa hyvän hallintotavan noudattamisen yrityksessä.

 

TOGAF

TOGAF on kokonaisarkkitehtuurin viitekehys. Se antaa organisaatioille mahdollisuuden jäsenneltyyn lähestymistapaan, jolla teknologian jalkauttamista voidaan hallinnoida erityisesti ohjelmistotekniikan suunnittelussa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Viitekehyksen julkaisi US Department of Defence Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM) ensimmäisen kerran vuonna 1995. Tästä lähtien sitä on kehittänyt Open Group Architecture Forum, joka julkaisee säännöllisin väliajoin päivityksiä julkisilla verkkosivuillaan.

TOGAF parantaa liiketoiminnan tehokkuutta varmistamalla johdonmukaiset menetelmät, viestinnän sekä resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Se tarjoaa kokonaisarkkitehtuurityölle yhteisen kielen vahvistaen samalla toimialan uskottavuutta.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.