7.1

Tietohallintomallin käyttöönotto 

Tietohallintomallin käyttöönotto voidaan toteuttaa monella tapaa. Käyttöönoton suunnittelussa otetaan huomioon yrityksen tietohallinnon kypsyystaso ja olemassa oleva sekä tarvittava osaaminen. Jotta yritys saa Tietohallintomallista suurimman mahdollisen hyödyn, on tärkeää ymmärtää, mitä muutoksia halutaan saada aikaan, ja millä osa-alueilla halutaan kehittyä. Seuraava kuvio auttaa hahmottamaan Tietohallintomallin käyttöönottoon liittyviä askelia.

IT_Standard_deployment_FI

Kuvio 7.1.1  Käyttöönottosuunnitelma.

 

Kypsyysanalyysi

Tietohallinnon kypsyysanalyysi on tapa arvioida yrityksen tietohallinnon nykytila ja määritellä kehityksen painopisteet. Kypsyysanalyysissa tehdään CMMI-portaikon (Capability Maturity Model Integration) mukainen kypsyysarvio yrityksen jokaisesta IT-toiminnosta.

Kypsyysanalyysissa arvioidaan yrityksen toimintaa kuudella kypsyystasolla. Alimmalla tasolla tietohallinnon toiminta on täysin organisoimatonta, impulsiivista ja reaktiivista, ja ylimmällä tasolla taas hyvin johdettua, hallittua sekä järjestelmällistä. Kypsyysanalyysi toteutetaan itsearviointina antamalla kullekin tarkasteltavalle tehtäväkokonaisuudelle sen hetkistä kypsyystasoa parhaiten kuvaava arvosana.

 

Arvosana Kuvaus
5 Tehtävää johdetaan mittarein. Poikkeamien syyt selvitetään ja tehtävään liittyvien prosessien kehittäminen on jatkuvaa ja uutta luovaa.
4 Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla.
3 Tehtävä on toteutettu, selkeästi määritelty ja mitattavissa.
2 Tehtävä on suunniteltu mutta sitä ei ole otettu hallitusti käyttöön.
1 Tehtävää ei ole suunniteltu. Tehtävää suoritetaan, vaikka käytännöt puuttuvat.
0 Tehtävä on tunnistamaton. Tehtävää suoritetaan korkeintaan satunnaisesti.

Kuvio 7.1.2 Kypsyystasot.

Jokainen tietohallinnon toiminto saa arvosanan kypsyystasoasteikon mukaisesti. Tietohallintomallin peruselementissä, nk. Tietohallintomallin ristikossa, on yhteensä 28 toimintoa. Kypsyysanalyysi auttaa määrittämään kunkin toiminnon nykyisen kypsyystason ja asettamaan tavoitetason. Kypsyysanalyysin kautta yritys saa yleisen arvion tietohallinnon kypsyystasosta sekä viestin mahdollisista puutteista, jonka lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää päätettäessä kehitystyön painopisteistä. Analyysi auttaa selvittämään ovatko liiketoiminnan ja tietohallinnon näkökulmat linjassa, ja se mahdollistaa yrityksen tietohallinnon kypsyyden vertailun muihin alan toimijoihin.

Tietohallintomallin käyttöönoton pitäisi tapahtua mahdollisimman käytännönläheisesti. Käyttöönottoprosessi etenee vaiheittain tunnistamalla ensin, millä asioilla on merkitystä ja mitkä ovat kehityksen painopisteet. Vasta tämän jälkeen määritellään ja käynnistetään projektit parannustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

 

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.