8.1

Yhteenveto

Tietohallintomalli on tarkoitettu yritysten ja julkisten yhteisöjen tietohallintojen käytännönläheiseksi johtamisen viitekehykseksi. Malli hyödyntää alan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä tarjoten kattavan ja käytännöllisen lähestymistavan liiketoimintalähtöiseen johtamiseen. Tietohallintomalli on kirjoitettu yleiskielellä ja suunnattu IT-ammattilaisten lisäksi myös liiketoimintajohdon käyttöön.

Digitalisaatio vaikuttaa voimakkaasti yritysten tapaan hallita asiakassuhteita, tuotteita ja palveluita. Se mahdollistaa kokonaan uusia toimintoja sekä ominaisuuksia olemassa olevaan tarjoomaan. Digitalisaation rooli on keskeinen ja sen vaikutukset ulottuvat strategiseen päätöksentekoon. Tietohallintomalli ottaa digitalisaation vaikutukset huomioon viitekehyksen jokaisessa osa-alueessa.

Tietohallintomalli rakentuu viidestä koko tietohallinnon toimintaa kuvaavasta osa-alueesta:

  • Toiminnan kehittäminen
  • Strategia ja hallinto
  • Hankinta ja toimittajayhteistyö
  • Kehittäminen ja projektien johtaminen
  • Palvelujen johtaminen

 

Toiminnan kehittäminen yhdistää eri osa-alueet sekä tietohallinnon ja liiketoiminnan johtamisen toisiinsa. Jokainen Tietohallintomallin osa-alueiden esittely sisältää merkittävyyden ja tavoitteet, vaadittavat roolit ja pätevyydet, toiminnot sekä tarkoitukset. Jokaisen osa-alueen painoarvoon otetaan kantaa suhteessa organisaation kokoon.

Tietohallintomallin tärkeimmät avainkohdat ovat seuraavat:

  1. Yrityksen tietohallinnon toiminta ja kehittäminen vaativat ohjaus- ja kontrollimekanismeja digitalisaatiostrategian ja -aloitteiden toteuttamiseksi. Nämä mekanismit löytyvät toiminnan kehittämisen osa-alueelta. On myös ehdottoman tärkeää sitouttaa liiketoiminta ja tietohallinto yhteisiin tavoitteisiin. Lisäksi tarvitaan liiketoimintaprosesseja ja konsepteja sekä päätöksiä kehittämistoimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä ja investoinneista, jotta voidaan turvata liiketoiminnan jatkuvuus.
  2. Tietohallintoa tulee johtaa hyvää hallintotapaa noudattaen, jotta varmistetaan että IT-strategia, toimintamalli ja pätevyydet tukevat aidosti liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. IT-kustannusten täytyy olla asianmukaisesti, reilusti ja läpinäkyvästi kohdennettuja sekä johdettuja.
  3. Digitalisaation myötä kehittyy uusia trendejä, kuten konsumerismi ja virtuaalisuus. Yrityksen pitää varmistaa tehokkaan hankintatoimen avulla palveluiden liiketoiminnallinen sopivuus ja kustannustehokkuus. Laatu- ja kustannustasoja on tarpeellista ylläpitää aktiivisesti, jotta yritys saavuttaa ja säilyttää vahvan neuvotteluaseman sekä ajantasaisen tietoisuuden markkinan hintatasosta.
  4. Monilla organisaatioilla on aiempaa enemmän yksittäisiä projekteja laajempia kehitystoimenpiteitä. Tämä kasvattaa tarvetta uusille valvontamekanismeille perinteisen projektitoimiston tilalle. Tällaisia ovat esimerkiksi kehitystoimisto (Development Management Office, DMO) sekä kehityssalkun ohjausryhmä (Development Portfolio Steering), jolla on valtuudet hyväksyä tai hylätä kehitystoimiston priorisoimia tarpeita.
  5. Digitalisaation vaikutukset ulottuvat myös yrityksen toimintavarmuuteen sekä skaalautuvuuteen Tietohallinnon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tarjota palveluita, jotka tukevat tehokkaasti liiketoimintaa. IT-palveluiden ja liiketoiminnan tehokkuuden välillä on suora yhteys, sillä IT-palveluilla tuetaan yhä useampia liiketoimintaprosesseja.

Tietohallintomallin käyttöönotto toteutetaan ketterästi iteratiivisin askelin alkaen kypsyysarviosta, joka tehdään kaikille Tietohallintomallissa kuvatuille tehtäväkokonaisuuksille. Arvion perusteella tunnistetaan ja priorisoidaan kehitettävät asiat, ja saatetaan ne yksitellen tavoitetilaan.

Tietohallintomallin suositusten mukaisella tietohallintojohtamisella yritys voi varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Mallin avulla tietohallinto kykenee saattamaan liiketoiminnan tietoiseksi uusista teknologisen kehityksen avaamista mahdollisuuksista ja innovaatioista sekä käsittelemään digitalisaation tuomia riskejä ja haasteita. Tietohallintomalli luo perustan paremmalle tuottavuudelle, kustannustehokkuudelle sekä kasvulle skaalautuvien ratkaisujen avulla. Tietohallintomallin yhteinen kehittäminen takaa yritykselle eri toimialojen parhaat käytännöt.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.